Rektangel med rundade hörn:    §  Frågearkivet – familjerätt, arv och gåva 

 

 

 


      Hem  Juridiska tjänster Frågearkivet Om Byrån Länkar E-post

 

 

 

 

  Annonser

Rubriker

 

 

 

 
· Arv, laglotter, särkullbarn och testamentstagare

 

· Basbeloppsregeln skydd för efterlevande make

 

· Bodelning för att fördela exmakars egendom

 

· Bodelning och vårdnad vid äktenskapsskillnad

 

· Egendom enskild enligt föreskrift i gåvobrev

 

· Gåvor som kränker bröstarvinges laglott

 

· Inbördes testamente

 

· Juridiskt stor skillnad mellan sambo och gift

 

· Sambolagen går att avtala bort

 

· Testamente kräver särskild form

 

· Vem får vårdnaden om föräldrarna dör?

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arv, laglotter, särkullbarn och testamentstagare

 

LENNART önskar att jag reder ut begreppen vad gäller reglerna för arv. Vem har rätt till arv? Hur mycket har man rätt att få i arv? Och hur påverkar ett testamente arvsrätten?

SVAR: Rättsreglerna rörande arv och testamente är ganska komplicerade, varför jag, för att bättre åskådliggöra rättsområdet, använder ett exempel. Exemplet har sin grund i Lennarts konkreta fråga till mig.

A och B är gifta med varandra. De har två gemensamma barn, C och D, och B har dessutom ett barn, E, utanför äktenskapet, ett s.k. särkullbarn. C är avliden men var far till två barn, C1 och C2, och E är mor till E1 och E2.

B avlider. Vid hennes död uppgår hennes tillgångar till 50 000 kr och skulderna till 0 kr, och A:s tillgångar till 200 000 kr och skulderna till 50 000 kr. Makarna har inte upprättat något äktenskapsförord, varför all egendom utgörs av giftorättsgods, dvs. egendom som skall omfattas av bodelning. Bodelningen blir enligt följande: A: 200 000 - 50 000 = 150 000 kr. B: 50 000 - 0 = 50 000 kr. Sammanlagt finns således 200 000 kr som delas 50/50 mellan makarna (eg. avlidne makens dödsbo). B:s kvarlåtenskap uppgår alltså till 100 000 kr. B har fyra legala arvingar (arvingar enligt lag), nämligen barnen D och E samt barnbarnen C1 och C2. Eftersom B inte har upprättat något testamente ärver dessa fyra all kvarlåtenskap efter B. D och E ärver var sin tredjedel av 100 000 kr och C1 och C2 får, i enlighet med den s.k. istadarätten (arvingar i nästkommande arvsled träder i avliden arvinges ställe), dela på sin avlidne fars tredjedel. Särkullbarnet E har rätt att få ut sitt arv, dvs. ca 33 000 kr, omedelbart, medan D, C1 och C2 måste vänta tills även A har avlidit. Detta kallas att de är sekundosuccessorer (efterarvingar) till den efterlevande maken A, som övertar B:s kvarvarande kvarlåtenskap, dvs. ca 66 000 kr. A gör detta med s.k. fri förfoganderätt, vilket innebär att han kan förfoga över kvarlåtenskapen precis hur han vill, dock med ett viktigt undantag: han får inte förfoga över kvarlåtenskapen genom testamente. A:s tillgångar uppgår således till 166 000 kr, varav ca 40 procent (66 000 kr av 166 000 kr) utgörs av B:s kvarlåtenskap.

A avlider. På dödsdagen har de sammanlagda tillgångarna växt till 230 000 kr efter avdrag för skulder. Av dessa är 92 000 kr att hänföra till B:s kvarlåtenskap (40 procent), dvs. tillgångarna som A erhöll med fri förfoganderätt. A har upprättat ett testamente med innebörden att all hans kvarlåtenskap skall tillfalla E1. Arvslotterna blir enligt följande: D får 46 000 kr (hälften av 92 000 kr) efter modern B, och C1 och C2 får 23 000 kr var. A:s kvarlåtenskap uppgår nu till 138 000 kr (230 000 - 92 000). Hälften av denna summa (69 000 kr) är reglerad genom reglerna om s.k. laglotter, dvs. bröstarvingars (barns) lagliga rätt till arv. D får därför ytterligare 34 500 kr (hälften av 69 000 kr), totalt 80 500 kr från sina båda föräldrar och C1 och C2 får ytterligare 17 250 kr vardera, totalt 40 250 kr vardera från farmor och farfar. Återstår gör 69 000 kr, den s.k. disponibla kvoten, som A kan fördela fritt genom testamentsförordnanden. Dessa 69 000 kr kommer således att tillfalla E1 i enlighet med A:s testamente. E och E2 har ingen arvsrätt efter A.

I 12 kap 2 § 1 st äktenskapsbalken (ÄktB) finns emellertid en alternativ bodelningsregel. Denna avser endast bodelning med anledning av ena makens död. Enligt denna kan den efterlevande maken begära att vardera sidan skall behålla sitt giftorättsgods, dvs. någon sammanslagning och hälftendelning av godset sker inte. Denna möjlighet är framförallt intressant för efterlevande make med större tillgångar än den avlidne. Om A i exemplet ovan istället utnyttjar denna regel blir fördelningen av arvet enligt följande: Vid bodelningen erhåller B 50 000 kr och A 150 000 kr. D och E ärver drygt 16 600 kr vardera (en tredjedel) och C1 och C2 drygt 8 300 kr vardera. A övertar D:s, C1:s och C2:s andelar med fri förfoganderätt, dvs. 33 200 kr, ca 18 procent av hans samlade tillgångar (33 200 kr av 183 200 kr). På A:s dödsdag uppgår tillgångarna till 230 000 kr, varav 41 400 kr (18 procent) är att hänföra till B:s kvarlåtenskap. D får sammanlagt 67 850 kr (20 700 kr efter B och 47 150 kr efter A) och C1 och C2 får vardera 33 925 kr (10 350 kr efter B och 23 575 kr efter A). A:s disponibla kvot uppgår till 94 300 kr, dvs. hälften av hans kvarlåtenskap på 188 600 kr (230 000 kr - 41 400 kr), och tillfaller E1 i egenskap av testamentstagare.

 

 

 

Basbeloppsregeln skydd för efterlevande make

 

NETTAN skriver att hon och hennes make har upprättat ett äktenskapsförord. Maken har två barn från ett tidigare äktenskap och själv har hon ett barn sedan tidigare. De har inga gemensamma barn. Hon undrar vad äktenskapsförordet kommer att innebära om hennes make avlider först och hon är orolig för att makens båda barn kommer att ärva allt medan hon får ta sitt "pick och pack och gå".

SVAR: Av Nettans brev framgår inte vad som avtalats i äktenskapsförordet. Avsikten med ett sådant är emellertid att göra all eller viss egendom enskild, dvs. denna egendom skall undandras en framtida bodelning med anledning av t.ex. makes död. Om den avlidne maken som exempel har 100.000 kronor i kvarlåtenskap och den efterlevande makan har 50.000 kronor och all egendom är giftorättsgods, blir boets totala behållning 150.000 kronor, varför hustrun vid bodelningen skall erhålla 25.000 kronor av mannens kvarlåtenskap (150.000 / 2 = 75.000, 50.000 + 25.000 = 75.000). Mannen har två barn från tidigare äktenskap, s.k. särkullbarn. Inga gemensamma barn finns. Särkullbarnen ärver 37.500 kronor vardera (75.000 / 2) och har rätt att ta sina arvslotter omedelbart vid faderns död. Om makarna emellertid har upprättat ett äktenskapsförord med innebörden att all makarnas egendom skall vara enskild, blir resultatet enligt följande: De båda särkullbarnen ärver 50.000 kronor vardera (100.000 / 2) och hustrun erhåller inte något från den avlidne maken. För att ge en efterlevande make en ekonomisk grundtrygghet har dock lagstiftaren infört den s.k. basbeloppsregeln, vilken innebär att efterlevande make alltid har rätt - så långt kvarlåtenskapen nu räcker - att ärva egendom till sådant värde att den tillsammans med egendom som erhållits vid bodelning eller som utgör makens enskilda egendom svarar mot fyra gånger det vid dödsfallet gällande basbeloppet. Basbeloppsregeln är alltså tillämplig även i det första exemplet ovan (i den där något äktenskapsförord inte har upprättats). Vid ett basbelopp om 36.300 kronor (1997) har hustrun rätt till 145.200 kronor (4 x 36.300). Särkullbarnen erhåller vid faderns död endast 4.800 kronor (150.000 - 145.200). Resten av arvet efter fadern blir ett s.k. efterarv som tillfaller dem först vid hustruns död.

 

 

 

Bodelning för att fördela exmakars egendom

 

FYRBARNSMOR skriver att hon skilde sig för cirka två år sedan. Den före detta maken bor kvar i det gemensamma huset. Kvinnans ekonomi är nu mycket ansträngd då hon tvingas betala både för sin andel av den tidigare gemensamma bostaden och för sin nya lägenhet. Hon undrar om det "finns någon regel som gör att jag kan bli avskriven från huset?"

SVAR: Efter en äktenskapsskillnad fördelas de före detta makarnas egendom genom s.k. bodelning. Om den ena maken t.ex. vill överta den tidigare gemensamma bostaden måste denne befria den andra maken från eventuell skuld som belastar huset eller kompensera maken för den del av husets värde som överstiger den övertagande makens lott enligt bodelningsreglerna. Kvinnan ovan skall således begära att bodelning görs. Om mannen vill överta huset måste han lösa kvinnans skuld samt kompensera kvinnan - vanligen med kontanta medel - om husets värde överstiger hans lott. Om de tidigare makarna inte kan enas om bodelningen kan någon av dem göra ansökan till tingsrätt om förordnande av s.k. bodelningsförrättare, vilken får i uppgift att verkställa bodelningen (17 kap. äktenskapsbalken).

 

 

 

Bodelning och vårdnad vid äktenskapsskillnad

 

ELISABETH och hennes man skall skiljas. De har en gemensam son på nio år. De äger hälften var av villan som är värd ungefär 1,2 miljoner kronor och har skulder på denna för drygt 600.000 kronor. Maken äger en bil som emellertid Elisabeth dagligen använder i sitt arbete. Elisabeth vill bo kvar i villan, lösa makens del av lånet, ta över bilen och låta sonen vara fortsatt "skriven" på den nuvarande adressen. Maken har dock andra önskemål. "Vad har jag för rättigheter och skyldigheter i detta fall? Vad händer när jag tycker att vår son ska stå skriven hos mig istället, och vi ej är överens i denna fråga?"

SVAR: Bodelning går till på så sätt att makarnas tillgångar och skulder först antecknas. Exempel (all egendom är giftorättsgods): Hustrun har följande tillgångar : 600.000 kr (50 % av villan) samt 95.000 kr på bank. Och skulder: 300.000 kr (lån på villan). Behållning: 395.000 kr. Mannen har tillgångar: 600.000 kr (50 % av villan), 50.000 kr (bil) samt 5.000 kr på bank. Skulder: 300.000 kr (lån på villan). Behållning: 355.000 kr. Totalt har boet en behållning på 750.000 kr. Vardera maken skall efter bodelningen således ha egendom motsvarande 375.000 kr. Hustrun tilldelas villan (1,2 miljoner kr), tar över makens del av lånet (- 300.000 kr), behåller sin del av lånet (- 300.000 kr) samt betalar 95.000 kr till maken. Detta gör en behållning av 600.000 kr, dvs. 225.000 kr mer än hennes andel (600.000 - 375.000). Hon måste således betala maken ytterligare 225.000 kr om hon vill överta villan. När giftorättsgodset fördelas har makarna rätt att på sin lott i första hand få sin egen egendom. I exemplet ovan har således mannen rätt att få bilen på sin lott.

Vad gäller frågan om vårdnaden av barn efter en äktenskapsskillnad kan sägas att lagstiftarens utgångspunkt är att vårdnaden skall vara fortsatt gemensam. Då en av föräldrarna eller båda yrkar ensam vårdnad om barnet har domstolen ändock att se till barnets bästa. Domstolen har också att ta hänsyn till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Generellt torde det stå klart att fortsatt gemensam vårdnad, där föräldrarna själva kommer överens om hos vem barnet varaktigt skall bo - med beaktande av barnets skola, vänner, fritidsintressen etc. - och hur och när den andre föräldern skall få träffa barnet, är attföredra med hänsyn till barnets behov av båda sina föräldrar. När det gäller vårdnadstvister i samband med äktenskapsskillnad skall man vända sig till en jurist för biträde i det konkreta fallet. Sådan juridisk rådgivning lämpar sig inte inom ramen för den tjänst som här erbjuds.

 

 

 

Egendom enskild enligt föreskrift i gåvobrev

 

THOMAS berättar att det i ett gåvobrev finns en föreskrift att gåvan och avkastningen därav skall vara gåvotagarens enskilda egendom. Han frågar bl.a. om det också måste "upprättas ett äktenskapsförord för att makan inte skall kunna göra anspråk på gåvan?"

SVAR: Något äktenskapsförord skall inte upprättas. Enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB) kan makar inte ändra en föreskrift i gåvobrev eller testamente om att egendomen skall vara gåvo- eller testamentstagarens enskilda.

 

 

 

Gåvor som kränker bröstarvinges laglott

 

INGER undrar om en arvlåtare i praktiken kan kringgå bestämmelserna om bröstarvinges rätt till laglott genom att under sin livstid t ex sälja sin fastighet och såsom gåva ge bort ersättningen härför till någon utomstående. "Får man ge bort hur mycket som helst eller finns det begränsningar och kan detta i så fall jämställas med testamente?"

SVAR: I dylika fall kan bestämmelserna i 7 kap 4 § ärvdabalken (ÄB) bli tillämpliga. Om arvlåtarens gåva "till syftet är att likställa med testamente", dvs. om han haft för avsikt att på detta sätt påverka storleken och fördelningen av sin kvarlåtenskap och gynna någon utomstående på bekostnad av bröstarvinges laglott, kan arvingen begära att gåvan eller del därav skall gå åter. Typexempel på när en sådan avsikt måste sägas föreligga är när arvlåtaren kort före sin död (eller då han trott att denna var nära förestående) verkställer gåvan. För att återvinna gåvan eller värdet därav måste bröstarvingen väcka talan mot gåvotagaren inomett år från det att bouppteckning efter arvlåtaren upprättades.

Exempel: Arvlåtaren har ett barn, dvs. en bröstarvinge, och en kvarlåtenskap av 50 000 kronor. Före sin död gav han en utomstående en gåva på 10 000 kronor. När laglotten beräknas skall då gåvan läggas samman med kvarlåtenskapen: 50 000 kr + 10 000 kr = 60 000 kr. Laglotten är hälften av kvarlåtenskapen (arvslotten), dvs. 30 000 kr. Trots gåvan överstiger i det här fallet kvarlåtenskapen (50 000 kr) bröstarvingens laglott, varför gåvan inte kan återvinnas. Om gåvan däremot hade uppgått till ett större belopp, låt oss säga 850 000 kronor (köpeskillingen för en av arvlåtaren avyttrad fastighet), ser beräkningen ut enligt följande: Kvarlåtenskapen 50 000 kronor + gåvan 850 000 kronor = 900 000 kronor = laglott 450 000 kronor. I dödsboet finns endast 50 000 kronor, dvs. en brist på 400 000 kronor, varför bröstarvingen kan väcka talan vid domstol och yrka att detta belopp återvinns till dödsboet.

 

 

 

Inbördes testamente

 

INGERS sambo har avlidit. De har två gemensamma barn. För ca tio år sedan upprättade de ett inbördes testamente där det står: "Den som överlever den andre skall få hela den avlidnes egendom med fri förfoganderätt. Efter den sist avlidna [skall egendomen] fördelas mellan [våra] arvingar [enligt lag]." Inger undrar vad testamentet egentligen innebär. Skall barnen ha ut sin arvslott? Måste hela boet värderas? Måste sambons firma säljas? "Finns det något sätt som kan leda till att vi får ha allt kvar och försöka leva vidare ungefär som tidigare?"

SVAR: Eftersom sambor, till skillnad från makar, inte ärver varandra måste ett samboende par som önskar ärva varandra upprätta ett testamente. Detta sker i form av ett s.k. inbördes testamente. Den citerade texten ovan är ett typexempel på hur ett sådant testamente kan formuleras. Testamentet innebär att Inger ärver hela sin avlidne sambos kvarlåtenskap och eftersom barnen är gemensamma får de vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. Boet värderas i samband med bouppteckningen och även Ingers tillgångar och skulder skall då antecknas. På så sätt kan man se hur stor andel av Ingers egendom som skall anses härröra från hennes sambo, dvs. det hon fick i arv. Detta har betydelse då det i testamentet står att egendomen skall erhållas med "fri förfoganderätt". Med detta menas att Inger inte får förordna om den ärvda egendomen genom ett nytt testamente. Denna egendom - eller snarare denna andel av den totala kvarlåtenskapen - skall efter Ingers bortgång tillfalla de legala arvingarna, dvs. de båda barnen. Under sin livstid har hon däremot rätt att göra med egendomen precis som hon vill - sälja, byta, investera etc. All egendom omfattas av detta, således även sambons firma och Inger kan alltså själv avgöra om hon vill behålla firman eller sälja den.

 

 

 

Juridiskt stor skillnad mellan sambo och gift

 

ULRIKA undrar om det är någon större skillnad, juridiskt sett, mellan att vara gift och att vara sambo. "Sambolagen har väl inneburit att de båda samlevnadsformerna i praktiken har likställts med varandra?"

SVAR: Det är en ganska spridd uppfattning att sambolagen har inneburit att skillnaderna mellan att leva tillsammans som gifta och att leva tillsammans som sambor i stort sett har suddats ut. Detta är dock helt fel. Skillnaderna är mycket stora. De tre viktigaste är följande: 1) I samboförhållanden finns inget som motsvarar äktenskapets giftorättsgods, dvs. egendom som vid skilsmässa (separation) skall delas lika mellan makarna oberoende av vem som är ägare till tillgångarna. 2) Det finns ingen arvsrätt, dvs. sambor ärver inte varandra. 3) Det finns ingen möjlighet att efter ett avslutat samboförhållande erhålla underhållsbidrag.

Det enda som sambolagen säger skall delas vid en separation är den gemensamma bostaden och bohaget. Dock gäller detta endast om bostaden eller bohaget har införskaffats under själva samboförhållandet eller med avsikt att dessa i framtiden skall nyttjas av de båda tilltänkta samborna. Exempel: Mannen har en bostadsrätt, han träffar en kvinna och kvinnan flyttar in i mannens bostad. I detta fall har kvinnan vid en separation inte rätt till halva värdet av bostadsrätten. Om däremot mannen och kvinnan träffas, bestämmer sig för att flytta ihop och mannen därvid köper en bostadsrätt med syfte att vara bostad åt de båda, har kvinnan rätt till halva värdet. Sak samma gäller bohag, dvs. möbler och husgeråd.

Sambolagens verkningar kan de båda parterna, om de så önskar, skriftligen avtala bort. Om de däremot önskar ärva varandra måste de upprätta ett testamente, ett s.k. inbördes testamente, med innebörden att den av de båda samborna som överlever den andre skall erhålla dennes kvarlåtenskap.

Äktenskapet och dess rättsverkningar regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), medan samboförhållanden finner sin rättsliga reglering i den s.k. "sambolagen".

 

 

 

Sambolagen går att avtala bort

 

HELENE skall flytta ihop med sin pojkvän. Hon skall ensam ta lån och köpa hus. Hon undrar om den blivande sambon trots detta får rätt till halva huset och bohaget om de senare separerar. "Vad ska jag göra för att huset ska bli bara mitt?...Skulle min situation hjälpas av att han skriver sig där någon/några veckor senare? Eller är det själva avsikten att bo där tillsammans som är det avgörande?"

SVAR: Ja, det är avsikten som är avgörande. Helene köper huset med avsikt att de båda gemensamt skall begagna sig av det, varför sambon, vid en eventuell separation, får rätt till halva värdet. Sambolagens (egentligen lagen om sambors gemensamma hem) bodelningsregler går emellertid att avtala bort. Detta görs i ett skriftligt avtal som undertecknas av de båda samborna (5 § 2 st sambolagen).

 

 

 

Testamente kräver särskild form

 

BRITT-MARIE frågar om det verkligen är nödvändigt att vända sig till en jurist för att upprätta ett testamente. Hon skriver att hon önskar att en viss summa pengar efter hennes död skall tillfalla Röda Korset. "Det kan väl knappast vara några juridiska svårigheter förknippade med en sådan enkel önskan?"

SVAR: Testamente är en av de få rättshandlingar som för giltighet kräver en viss bestämd form. Till skillnad från t ex de allra flesta typer av avtal (dock ej fastighetsköp) måste ett testamente vara skriftligt och bevittnat av två personer. De båda vittnena får inte vara under femton år, inte nära släktingar till testatorn (den som upprättar testamentet) och inte heller på något sätt vara gynnade av det testamente de bevittnar. Det skall framgå av handlingen att det är ett testamente och testatorn skall egenhändigt underteckna dokumentet. Bestämmelserna om testamente finns i 10 kap ärvdabalken (ÄB). Så visst kan man, åtminstone om det rör ett enklare testamente, själv upprätta detsamma utan hjälp av jurist. Man bör dock absolut uppsöka ortens bibliotek och konsultera någon "vardagsjuridisk" bok som vänder sig till ickejurister. Är man det minsta osäker skall man definitivt uppsöka en jurist. Man sover förmodligen bättre om natten om man kan vara säker på att ens sista vilja kommer att uppfyllas på det sätt som man har önskat - även om det har kostat en liten slant.

 

 

 

Vem får vårdnaden om föräldrarna dör?

 

NYBLIVEN TVÅBARNSMOR undrar vem som får vårdnaden om barnen om båda föräldrarna skulle omkomma, t ex i en bilolycka. "Kan vi skriva något dokument där vi anger vilka som vi skulle vilja tar ansvaret för barnen?"

SVAR: I 6 kap 9 § föräldrabalken (FB) stadgas att domstol, i fall då båda föräldrarna avlidit, skall anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. I 10 a § i samma kapitel sägs att en särskilt förordnad vårdnadshavare skall vara "lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran". Två personer kan utses till vårdnadshavare att gemensamt inneha vårdnaden, om dessa är gifta med varandra eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden (sambor). Huvudregeln är att syskon skall få samma vårdnadshavare, dvs. de skall inte skiljas från varandra. Lagen ger utrymme för föräldrarna att själva bestämma vem de önskar som vårdnadshavare i händelse av deras död. Om de "gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare, skall denna person förordnas, om det inte är olämpligt" (6 kap 10 a § fjärde stycket FB). Stadgandet ger således inte någon ovillkorlig rätt för den eller de personer som föräldrarna utsett att överta vårdnaden. Dessa måste vara lämpliga enligt vad som beskrivits ovan. I alla vårdnadsfrågor är det barnets bästa som kommer i första hand och domstolen har också att ta hänsyn till barnets vilja "med beaktande av barnets ålder och mognad" (6 kap 10 d § FB). Något formkrav för hur ett "tillkännagivande" av önskad vårdnadshavare skall se ut har inte uppställts i lagen, men lämpligen bör detta göras i en skriftlig handling, undertecknad och daterad av föräldrarna samt bevittnad av två personer (vittnena bör dock inte vara de personer som önskas som vårdnadshavare).

 

  

[ Tillbaka till Frågearkivet ]

 

 

 

 

 

Google