Rektangel med rundade hörn:    §  Frågearkivet – straff - och processrätt 

 

 

 


      Hem  Juridiska tjänster Frågearkivet Om Byrån Länkar E-post

 

 

 

 

 

  Annonser

Rubriker

 

 

· Förbud mot "reformatio in pejus"

 

· Mord, dråp och vållande till annans död

 

· Överklagande, prövningstillstånd och resning

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbud mot "reformatio in pejus"

 

KENT har hört sägas att en gärningsman inte kan få strängare straff eller bli förpliktad att betala högre skadestånd än vad tingsrätten utdömt om han överklagar till hovrätten. "Om det vore på detta viset så borde väl varenda våldsman överklaga till Hovrätten för att få en ny chans att antingen ha turen att Hovrätten ogillar åtalet eller sänker straffet."

SVAR: I svensk rätt råder det förbud mot s.k. "reformatio in pejus", dvs. ändring i högre instans till nackdel för den överklagande. I brottmål gäller följande: 1) Åklagaren "vinner" i tingsrätten - den tilltalade döms för det brott för vilket åklagaren yrkat ansvar och han anser att det utdömda straffet är rimligt (i påföljdsdelen - "straffdelen" - framställs inga formella yrkanden, utan det är upp till domstolen att inom de föreskrivna straffskalorna utdöma lämpligt straff i det enskilda fallet). Den tilltalade överklagar till hovrätten, medan åklagaren "sitter nöjd" eftersom han ju inte har något att överklaga. I hovrätten yrkar den tilltalade att han skall frikännas, alternativt att straffet skall nedsättas. Åklagaren yrkar att hovrätten skall fastställa tingsrättens dom. Hovrätten kan antingen undanröja tingsrättens dom, nedsätta straffet eller fastställa den tidigare domen, men, i enlighet med förbudet mot reformatio in pejus, kan den inte utdöma ett strängare straff (även om dess ledamöter skulle anse att ett sådant vore befogat). 2) Åklagaren vinner i tingsrätten, men anser att det utdömda straffet är för lindrigt. Han överklagar medan den tilltalade sitter nöjd. I det här fallet kan hovrätten antingen skärpa straffet, fastställa tingsrättens dom eller - trots förbudet mot reformatio in pejus - lindra straffet. I brottmål kan överinstansen alltid ändra domen till den tilltalades förmån, trots att denne inte överklagat. 3) Både åklagare och tilltalad överklagar tingsrättens dom. I det här fallet kan hovrätten både döma till den tilltalades fördel som till hans nackdel.

 

 

 

Mord, dråp och vållande till annans död

 

TOMMY har noterat att det finns olika juridiska begrepp för att ha ihjäl någon. Han skriver att han vet att mord är den allvarligaste formen, eftersom ett sådant ju är planerat - "överlagt mord". Men hur gör man sig skyldig till vållande till annans död? "Är det kanske de här s k 'barmhärtighetsmorden' som man hör om ibland, dvs. då någon hjälper en svårt sjuk och lidande person att dö?"

SVAR: Det finns tre olika begrepp för att juridiskt beskriva dödandet av en annan människa - mord, dråp och vållande till annans död. De finns uppräknade i 3 kap brottsbalken (BrB). Mord är mycket riktigt det allvarligaste brottet (har den strängaste påföljden). Mord och dråp är s k uppsåtliga brott, dvs. det har hos gärningsmannen funnits en avsikt att döda. Offrets död har varit målet för hans handling. Vållande till annans död däremot är ett s k oaktsamt brott, dvs. offrets död var aldrig avsikten med gärningsmannens handlande. Ett exempel: Anders och Bertil börjar bråka i en krogkö. Anders slår Bertil till marken och sparkar sedan upprepade gånger mot hans bröst och huvud. Bertil avlider till följd av huvudskadorna. Om Anders avsikt när han sparkade mot Bertil var att denne skulle dö till följd av våldet, är det frågan om mord eller dråp. Om hans avsikt emellertid endast var att tillfoga Bertil smärta eller kroppsskada, är det frågan om misshandel och eventuellt vållande till annans död. Om det kan visas att Anders har varit oaktsam vad gäller våldsanvändningen skall han dömas för sistnämnda brott. Ett planerat eller "överlagt" dödande behöver inte nödvändigtvis vara ett mord. En hustru som ger sin svårt sjuke make en dödlig injektion gör detta efter noggrann planering och långa förberedelser. Brottet är emellertid att bedöma som ett dråp, eftersom det finns uppenbara förmildrande omständigheter. De flesta gärningar som befinns vara mord är däremot oftast tillkomna i "stundens hetta". Dråp kan således sägas vara mordets lindrigare form.

 

 

 

Överklagande, prövningstillstånd och resning

 

MONICA önskar att jag skall förklara vad som menas med överklagande respektive resning. "Nu i samband med diskussionerna kring en eventuellt ny rättegång mot Christer Pettersson angående mordet på Olof Palme, används begreppet resning. Är det någon skillnad på resning och överklagande eller är detta bara två ord för samma sak?"

SVAR: Överklagande och resning är inte samma sak. Dessa frågor tillhör processrätten, en ganska komplicerad del av juridiken, varför jag skall försöka förklara skillnaderna genom att visa ett konkret exempel: Andersson är misstänkt för ett mord. Åklagaren anser att det finns tillräckligt stark bevisning för att få Andersson fälld för mordet i domstol. Han lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten där han redogör för vad som hänt, vad han anser Andersson gjort samt vilken bevisning och vilka vittnen han åberopar till stöd för sitt påstående. Huvudförhandling, dvs. rättegång, hålls i tingsrätten där åklagaren lägger fram sin bevisning, hör vittnena, förhör Andersson mm. Andersson, vanligen genom sin försvarare, får möjlighet att kritisera bevisningen, framlägga egen, korsförhöra vittnena och åberopa egna vittnen mm. På grundval av vad som framkommit under huvudförhandlingen finner tingsrätten att det inte är styrkt "bortom varje rimligt tvivel" att Andersson har begått mordet. Han frikänns (åtalet ogillas) därför. Åklagaren är inte nöjd med tingsrättens dom, utan anser fortfarande att Andersson är skyldig, varför han beslutar att föra upp målet till hovrätten - han överklagar domen. Detta måste ske innan domen har vunnit laga kraft, dvs. då den inte längre kan överklagas, vanligen tre veckor. Hovrätten har att överpröva tingsrättens dom, antingen ändra den eller att fastställa den. Huvudregeln är att ingen ny bevisning får åberopas i hovrätten, yrkandena får inte ändras, dvs. hovrätten har att pröva målet på samma material som tidigare förelegat i tingsrätten. Även hovrätten finner emellertid att bevisningen inte räcker för att fälla Andersson. Nu återstår en instans, den högsta, nämligen Högsta domstolen, HD. För att få ett mål prövat i HD krävs att HD meddelar s.k. prövningstillstånd. Det finns således ingen ovillkorlig rätt att få en sak prövad i högsta instans. För att prövningstillstånd skall meddelas krävs särskilda skäl, framförallt att det är av vikt för rättstillämpningen att saken prövas, dvs. rättsläget på området är oklart och prejudikat - vägledande domar - saknas. Åklagaren har dock, genom Riksåklagaren, RÅ, en särställning på området genom att han själv kan bevilja sig prövningstillstånd i HD. Denna rätt skall dock utövas mycket restriktivt och RÅ har i stort sett att göra samma överväganden som HD självt. Även detta måste ske innan hovrättens dom vunnit laga kraft. RÅ finner emellertid att skäl saknas för att föra upp saken till HD. Tidsfristen löper ut, hovrättens dom vinner laga kraft och Andersson är således - juridiskt sett - oskyldig till mordet. Ca ett år efter att hovrätten meddelat sin dom kontaktar två personer polisen. De är kompisar till Andersson och berättar att de fanns med på platsen där mordet skedde. De berättar att de såg hur Andersson misshandlade offret till döds, men att de av hänsyn till sin vänskap med Andersson inte tidigare har berättat vad de sett. Nu orkar de dock inte bära på sin hemlighet längre, skuldkänslorna har blivit allt för tunga. Åklagaren har nu helt ny bevisning som sannolikt är av helt avgörande karaktär. Problemet är bara att den frikännande domen mot Andersson inte längre går att överklaga. Återstår gör det s.k. extraordinära rättsmedlet, nämligen resningsinstitutet. Ansökan om resning prövas av HD och får bara beviljas om nya omständigheter - bevis - har framkommit efter att den senaste domen i ärendet vann laga kraft, dessa bevis inte varit kända för polis och åklagare i mer än ett år (till dess resningsansökan görs) och om dessa nya bevis är av den styrkan att om de hade förelegat vid tidigare huvudförhandling så att utgången blivit en annan, dvs. i detta fall: på grund av de båda ögonvittnena hade Andersson fällts för mordet i tingsrätt och (eventuellt) hovrätt.

 

 

 

 

  

[ Tillbaka till Frågearkivet ]

 

 

 

 

 

 

 

 

Google